TR | EN
Kurallar

STAJLA İLGİLİ, BÖLÜM ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN BİLİNMESİ GEREKEN BİLGİLER VE KURALLAR

 1. Bir işletmede bir defada yapılabilecek staj süresi en az 10 iş günüdür. En fazla yapılabilecek staj süreleri ise tabloda belirtildiği gibidir.
 2. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü’nde öğrenim gören tüm öğrenciler (1.öğretim ve 2.öğretim) için zorunlu staj süresi 40 iş günüdür. Bu 40 iş günlük sürenin en az 10 iş günü yeraltı stajı olarak yapılmak zorundadır. Geri kalan 30 iş günü aşağıda verilen alanlarda, bölünerek tamamlanmalıdır.

STAJ TÜRLERİ

Başvurulabilecek İş Günü Sayısı

Yeraltı Stajı

10

Cevher Hazırlama Stajı

10-15

Açık Ocak Stajı

10

Mermer Açık Ocak Stajı

10

Mermer Fabrika Stajı

10

Mermer Açık Ocak+Fabrika Stajı

10-15

Taş Ocağı Stajı

10

Çimento Fabrikası Stajı

10

Tünel Stajı (Yeraltı Sayılmaz)

10

Sondaj Stajı

10

Büro Stajı (Saha ölçümü görülmesi koşuluyla)

10

 

 1. 1.sınıf öğrencilerinin staj yapması teknik açıdan uygun bulunmadığından, öğrenciler stajlarını 2, 3 ve 4.sınıfta yapabilirler.
 2. Staj gün sayısı iş günü üzerinden hesaplandığından 1 hafta 5 iş günü olarak kabul edilir. Cumartesi - Pazar günlerinin kabul edilebilmesi için işletmeden Cumartesi-Pazar günleri çalışıldığına ve öğrencinin bu günlerde işletmeye gittiğine dair işletmedeki maden, metalurji veya jeoloji mühendisinin imzası (sicil numarası ile birlikte) ve şirket kaşesinin olduğu bir belge getirilmesi şarttır.
 3. Staj defterlerinin tüm sayfalarında maden mühendisi, metalürji mühendisi veya jeoloji mühendisi imzası ve oda sicil numarasının bulunduğu kaşe bulunmalıdır. Başka mühendislik branşlarının veya şirket sahiplerinin imzası kabul edilmemektedir.
 4. Staja başlamadan önce teslim edilmesi gereken staj evraklarının görevli öğretim elemanına, Staj Komisyonun duyurduğu tarihte veya duyuru yapılmaması durumunda staj tarihinden önceki son 3 ve son 2 hafta olan 15 gün içerisinde teslim edilmesi şarttır. Son hafta içinde teslim edilmek istenen evraklar kabul edilmeyecektir.

Örnek:
Staj Başlangıç Tarihi     : 31 Ocak
Evrak Teslim Tarihleri   : 10-21 Ocak

 1. Staj süresi, yaz okulu da dahil olmak üzere, eğitimin olduğu zamanla hiç bir şekilde çakışamaz. Normal dönemlerde öğrenci kaydını internetten yapıp kayıt haftasında stajına devam edebilir, kayıtlardan sonraki hafta staj kabul edilmez. Yaz okulunda ders alan öğrencilerin kayıtlarda okulda olması zorunlu olduğu için, kayıt dönemi stajı kabul edilmez.
 2. Sadece bütün derslerini vermiş ama stajlarını bitirmemiş öğrenciler ders döneminde staj yapabilirler.
 3. Aynı işletmeye farklı staj türleri için gidilebilir, ancak farklı dönemlerde bile olsa aynı işletmede daha önce yapılmış bir staj türü kesinlikle tekrarlanamaz.
 4. Öğrenci yapacağı her staj için ayrı bir defter ve sicil fişi (staj defterinin içinden çıkan) almalıdır. Staj defterine ve sicil fişine mutlaka fotoğraf yapıştırmalıdır. Staj için başvurulan işletmenin öğrenciden isteyebileceği diğer özel belgelerin de (öğrenci belgesi, ikametgah belgesi, sağlık raporu, staj belgesi vb.) öğrenci tarafından hazırlanması gerekir. Aynı dönemde birden fazla stajı art arda yapacak öğrenciler (iki staj arasında 1 hafta veya daha az zaman varsa) sigorta ödemesi ile ilgili durumun düzenlenmesi için sigorta talep formlarının tarihlerini stajlarının tümünü kapsayacak şekilde düzenlemeli ya da staj sorumlusu öğretim üyelerinden bilgi almalıdır.
 5. Staj esnasında eğer işyerinde staj ücreti ödeniyor ise “Staj Ücretlerine İşssizlik Fonu Katkısı Bilgi Formunu” ve öğrenciye ücret ödendiğine dair Banka Dekontunun staj bitiminde veya takip eden ayın 04’üne kadar öğrenci Staj Komisyonuna getirmelidir.
 6. Staj defterlerinin ve staj esnasında ücret alınmadıysa “Staj Ücreti Talep Etmeme Bilgi Formunun” teslimi ilan edilen tarihler içerisinde yapılmalıdır. Aksi halde staj geçersiz sayılabilir veya en az %25’i kesilir.
 7. Staj sözlüsü staj defteri teslim edildikten sonra ilan edilen tarihte yapılır. Sözlüye gelmeyen öğrencilerin stajları geçersiz sayılabilir veya en az %25’i kesilir.
 8. Staj yapacakları kurumları öğrenciler kendileri belirlemekte ve bu kurumlar ile kendileri bağlantı sağlamaktadır.

 

STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİNİN TAKİP ETMESİ GEREKEN 10 ADIM

 1. Staj türüne uygun işletme belirlenir ve işletmenin iletişim bilgilerine öğrenci ulaşır.
 2. İşletmenin, staj başvurusu için resmi bir belge istemesi durumunda Maden Mühendisliği Bölümünün internet sitesindeki (ilgili öğretime ait)“Staj Başvuru Dilekçesi” bilgisayarda doldurulur ve çıktısı alınır.
 3. Staj Başvuru Dilekçesi ilgili öğretim üyesine imzalatılarak işletmeye gönderilir.

            Staj Danışmanı
            Doç. Dr. Derya ÖZ AKSOY

Staj Başvuru Dilekçesi karşılığında işletme eğer stajı uygun bulursa, öğrenciye veya okula stajın kabul edildiğine dair bir belge gönderir. Eğer işletme stajı uygun bulmazsa 1.adıma geri dönülür.

 1. Panolarda ilan edilen Staj Evrakı Teslim Tarihlerinde staj başvurusu için gerekli evraklar (Staj Başvuru Formunu, Staj Yeri İş Güvenliği Taahhütnamesini, Staj Kabul Yazısı ve Kimlik Fotokopisi) şeffaf poşet dosya içerisinde, eksiksiz ve imzalı olarak ilgili öğretim elemanına (ilanda belirtilmediyse aşağıda yer alan staj komisyonu üyelerine) teslim edilir.

            Öğretim                               Staj Danışmanı
            I. Öğretim                            Dr. Öğr. Üyesi Hasan Serkan GÖKÇEN
Teslim edilen evraklar, Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin staj süresince öğrencileri sigortalaması için şarttır.

 1. Staj başlangıç tarihinden bir hafta öncesinde Bölüm Sekreterliğinden sigorta belgeleri alınır. Bu belgelerin staj yapılacak işletmeye götürülmesi mecburidir.
 2. Maden Mühendisliği Bölümünün bulunduğu binadaki fotokopi odasından Staj Defteri alınır.
 3. Staj yapılacak işletmeye giderek staj tamamlanır.
 4. Staj bitiş tarihinden sonra;

- Staj esnasında staj ücreti alındıysaStaj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu” ve öğrenciye ücret ödendiğine dair Banka Dekontu stajın yapıldığı ay içerinde veya takip eden ayın 04’üne kadar Staj Komisyonuna teslim edilir. Staj defterinin ve staj sicil fişinin (kapalı zarfta) ise ilan edilen tarihler içerisinde ilgili öğretim elemanına teslim edilmesi mecburidir.

- Staj esnasından ücret alınmadıysa ilan edilen tarihler içerisinde Staj Defterlerinin, Staj Sicil Fişinin (kapalı zarfta) ve “Staj Ücreti Talep Etmeme Bilgi Formunun” ilgili öğretim elemanına teslim edilmesi mecburidir.

            Öğretim                               Staj Danışmanı
            I.  Öğretim                           Dr. Öğr. Üyesi Hasan Serkan GÖKÇEN

 1. Staj defteri teslim edildikten sonra, belirlenen ve ilan edilen tarihte staj sözlüsü gerçekleştirilir.
 2. Kabul edilen staj günü sayısı Öğrenci Bilgi Sistemine (ÖBS) girilir ve öğrenciler ÖBS’den stajlarını takip edebilir.