TR | EN
Genel Bilgiler
1. Genel Bilgi

Eskişehir madencilik açısından Türkiye'de en popüler merkezlerden birisi olup, bor tuzları, krom, manyezit, altın, mermer ve lületaşı gibi metalik ve endüstriyel açısından önemli rezervlere sahiptir. Bu önemli Madencilik merkezinde bulunan işletmelerin faaliyetleriyle destek olmak amacıyla 1975 yılında Eskişehir'de Maden Mühendisliği Bölümü kurulmuştur. Bölümümüzde Maden İşletme, Cevher Hazırlama ve Kazı Mekanizasyonu ve Teknolojisi Anabilim Dalları mevcuttur. Bölümün amacı, yeraltı kaynaklarını bilinçli ve en yüksek verimlilikle işletecek ve ülke ekonomisine sunacak bilgi, beceri ve donanıma sahip Maden Mühendisleri yetiştirmektir. Bölümde Lisans öğrencilerine Maden Mühendisliği bilgileri teorik ve uygulamaları olarak verilmektedir. Öğrencilere, ilk iki yıl temel Maden Mühendisliği eğitimi, üçüncü ve dördüncü sınıflarda seçmeli derslerle ilgi duydukları anabilim dallarından birisinde branşlaşma olanağı da tanınmaktadır. Ayrıca, Cevher Hazırlama, Kaya Mekaniği, Fizik-Kimya, Mineraloji-Maden Yatakları ve Süs-Yarı Kıymetli taşlar Maden Mühendisliği ve araştırmalar açısından oldukça iyi bir düzeye erişmiş olan laboratuvar olanakları, bilgi ve teknoloji çağının gereklerine uygun olarak geliştirilmeye devam etmektedir. Bölüm mezunları, Türkiye Madencilik Sektörünün her alanında kamu ve özel işyerlerinde görev yapmaktadırlar.

2. Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere maden Mühendisliği alanında lisans diploması verilir.

3. Derecenin Düzeyi

Lisans

4. Kabul ve Kayıt Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

5. Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı öğrenmenin tanınması kapsamında bazı bilgisayar ve yabancı dil dersleri için  her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

6. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. 10 günü topoğrafya 40 günüde mesleki staj olmak üzere toplam 50 gün staj zorunluluğu vardır.

7. Program Profili (Amacı)

1.    Maden mühendisliği ve temel mühendislik ile ilgili konularda bilgi sahibi olan, bilim ve teknolojiyi en üst düzeyde kullanarak bilgiye ulaşabilen, sorgulayan, bilgi birikimi ve becerilerini Madencilik Sektöründe uygulayabilen, ülkenin doğal kaynaklarının önemini kavramış, mühendislik etiğine sahip nitelikli maden mühendisleri yetiştirmek,

2.    Üniversite-sanayi işbirliğine önem vermek, sanayinin sorunlarına çözüm üretmek, bilgi birikimini ve deneyimini paylaşarak ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yapmak,

3.    Teorik ve uygulamalı olarak kazandığı bilgi, birikim, deneyim ve becerilerini; iş hayatına ve maden mühendisliği süreçlerinin her adımına uygulayabilmek,

4.    Takım çalışmasına yatkın,  paylaşımcı, ülkenin doğal kaynaklarının önemini kavramış ve mesleki etiğe sahip maden mühendisleri yetiştirmek.

8. Program Yeterlilikleri (Öğrenim Çıktıları)

1.    Yeraltı ve açık ocak maden işletme, cevher ve kömür hazırlama alanlarında mühendislik sorumluluklarını üstlenecek,

2.    Madenlerin aranması ve haritalanması, kontrollü patlatmalı kazı, tünel açma ve zemin etüdü konularına vakıf olacak,

3.    Karşılaştığı problemleri analitik bir yaklaşımla tanımlayabilecek ve çözümüne yönelik kararlar alarak uygulayabilecek;

4.    Mesleki tasarım projelerini hazırlayacak, teknik ve ekonomik açıdan değerlendirecek,

5.    Alanındaki teknolojik gelişmeleri takip ederek kendisini sürekli geliştirecek, bilgisayar ve bilişim teknolojilerini kullanabilecek,

6.    Maden hukuku, madencilik ve çevre, iş sağlığı ve güvenliği konularına vakıf, toplum ve çevre değerlerine duyarlı ve mesleki ve etik sorumluluk sahibi olacak,

7.    Takım çalışmasına yatkın, mesleki ve sosyal açıdan etkin iletişim becerisine sahip olacaktır.

9. Mezunların İstihdam Olanakları

Bölümümüzden mezun olan öğrenciler kamu kurum ve kuruluşları (Maden Tetkik ve Arama, Türkiye Kömür İşletmeleri, ETİ Bor vb.) ile mermer işletmeleri, çimento tesisleri, seramik tesisleri, metalürji tesisleri ve özel madencilik kuruluşlarında görev alabilmektedirler.

10. Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES veya eşdeğeri sınavlardan geçerli puan almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

11. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Bilgi Formu” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

12. Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.